Danh bạ,số điện thoại

Danh bạ

Liên hệ giữa các phòng và trung tâm trong Viện theo số 028.38224813

Phòng Viện trưởng: 12; ĐT bàn: 38272890

Phòng Kế toán: 15

Bộ phận Văn phòng – Tổng hợp: 11 ; ĐT bàn: 028.38272891

Trưởng Bộ phận VP-TH 18; ĐT bàn: 028.38236748

Trung tâm Bồi dưỡng Giáo viên và Chuyển giao Công nghệ giáo dục: 20

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục: 16

Trung tâm Đánh giá - Kiểm định Chất lượng Giáo dục và Hợp tác Quốc tế: 14

Bảo vệ: 13