Email cán bộ

Email cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Kim Dung

Phó viện trưởng- Phụ trách Viện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CH

2

ThS. Nguyễn Thị Phú

Trưởng bộ phận VP-TH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

3

Ông Võ Ngọc Đức

Kế toán

ngocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@ier.edu.vn

CH

4

Bà Dương Thị Ánh Vi

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

5

Ông Nguyễn Tiến Văn

Cán sự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

6

TS. Phạm Thị Lan Phượng

Giám đốc TT NC và PTGD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

7

ThS. Hồ Sỹ Anh

Phó Giám đốc TT NC và PTGD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

8

ThS. Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

9

ThS. Phạm Văn Danh

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

10

ThS. Võ Thành Tâm

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

11

TS. Phạm Thị Hương

Giám đốc TT ĐG-KĐ CLGD và HTQT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

12

ThS. Trịnh Văn Anh

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

13

ThS. Lê Thị Thu Liễu

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

14

ThS. Nguyễn Thị Thu Ba

NCV

thuba@ ier.edu.vn

CH

15

ThS. Nguyễn Thị Phú Quý

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH

16

ThS. Phạm Thị Xuân Hương NCV xuanhuong@ ier.edu.vn CH

17

Nguyễn Hoàng Thiện

NCV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH