Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

Một sô đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước:

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm

I.

Nhánh cấp Nhà nước    

1

Nghiên cứu tổng thể về đặc trưng và dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên ở thập kỷ đầu thế kỷ 21 trong góc độ liên quan đến Giáo dục  và Đào tạo

Nhánh cấp NN

Đào Trọng Hùng

2

Nghiên cứu hệ thống mạng lưới trường lớp và qui mô phát triển ở các ngành, bậc học nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Nhánh cấp NN

Đặng Đức Cường

3

Vấn đề đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức đào tạo theo chủ trương xã hội hoá giáo dục đối với các địa phương trong vùng Tây Nguyên

Nhánh cấp NN

Mai Ngọc Luông

4

Điều kiện và giải pháp thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục vững chắc ở các tỉnh Tây Nguyên và phổ cập trung học cơ sở ở những nơi có điều kiện đến năm 2009

Nhánh cấp NN

Tăng Văn Chút

5

Khảo sát đánh giá chất lượng về phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế

Nhánh cấp NN

Nguyễn Kim Dung