Bồi dưỡng “Phát triển năng lực đổi mới cho giáo viên và nhà quản lý trường học”

Viện Nghiên cứu Giáo dục đã phối hợp cùng Phòng hợp tác quốc tế và các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM hoàn thành dự án hợp tác nghiên cứu “Nâng cao năng lực của các trường học Việt Nam trong việc thực hiện cải cách cơ bản và toàn diện: thiết kế và thí điểm các hoạt động can thiệp thông qua sự phát triển chuyên môn” do Đại học Glasgow chủ trì. Dự án cũng đã nhận được sự hợp tác của 4 trường đại học và cao đẳng khác của Việt Nam và VNIES (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam). Xin giới thiệu Báo cáo tóm tắt chính sách của dự án nghiên cứu tại https://www.hcmue.edu.vn/vi/khoa-hoc-cong-nghe/tin-khoa-hoc-cong-nghe/tin-tuc-su-kien/514-bao-cao-chinh-sach-doi-moi-giao-duc 

Dưới đây là hình ảnh khóa bồi dưỡng “Phát triển năng lực đổi mới cho giáo viên và nhà quản lý trường học”