Đề tài nghiên cứu cấp Nhà Nước

 

STT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm
1 Nghiên cứu tổng thể về đặc trưng và dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên ở thập kỷ đầu thế kỷ 21 trong góc độ liên quan đến Giáo dục  và Đào tạo Nhánh cấp NN  Đào Trọng Hùng
2 Nghiên cứu hệ thống mạng lưới trường lớp và qui mô phát triển ở các ngành, bậc học nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên Nhánh cấp NN Đặng Đức Cường
3 Vấn đề đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức đào tạo theo chủ trương xã hội hoá giáo dục đối với các địa phương trong vùng Tây Nguyên Nhánh cấp NN Mai Ngọc Luông
Điều kiện và giải pháp thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục vững chắc ở các tỉnh Tây Nguyên và phổ cập trung học cơ sở ở những nơi có điều kiện đến năm 2009 Nhánh cấp NN Tăng Văn Chút
Khảo sát đánh giá chất lượng về phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế  Nhánh cấp NN Nguyễn Kim Dung