Chương trình tư vấn

Các Chương trình tư vấn

 Tư vấn tự đánh giá

 Tư vấn thực hiện và thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học

 Tư vấn tâm lý giáo dục cho trẻ từ 0-6 tuổi

 Trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ, chỉ số tình cảm EQ

 Tư vấn những vấn đề học đường: phương pháp học tập hiệu quả, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân, các vấn đề về kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản, mối quan hệ giữa học sinh với gia đình, nhà trường, bạn bè….

 Tư vấn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học và các vấn đề nảy sinh trong giới trẻ.

 Trắc nghiệm về phương pháp học tập cho sinh viên