Hội nghị, hội thảo đã tổ chức (Từ 2005-nay)

 

STT Tên hội thảo Quy mô (đối tượng tham dự) Trung tâm tổ chức Thời gian tổ chức
1 Mục tiêu đào tạo và mô hình trường đại học sư phạm Việt Nam trong giai đoạn mới Toàn quốc TT. Nghiên cứu Giáo dục Đại học Tháng 5/2005

 

2 Nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông nhờ sự hỗ trợ của thiết bị và phần mềm dạy học

Khu vực phía Nam

TT. Công nghệ Dạy học Tháng 11/2005 

 

3 Thực trạng - Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử trong trường THPT theo hướng đổi mới phương pháp dạy - học Khu vực phía Nam TT. Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông Tháng 11/2005
Hoa Kỳ học tại Việt Nam: Phương pháp giảng dạy và xây dựng chương trình Quốc tế TT. Giao lưu Văn hóa và Giáo dục Quốc tế Tháng 3/2006
5 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường đại học sư phạm Toàn quốc TT. Phát triển Nghiệp vụ SP  Tháng 4/2006

 

6 Xây dựng chương trình học theo tín chỉ có sử dụng Internet Toàn quốc TT. Nghiên cứu Giáo dục Đại học Tháng 5/2006
7 Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích cực của học sinh bậc trung học Khu vực phía Nam TT. Đánh giá Giáo dục Tháng 6/2006
8 Phát triển Giáo dục so sánh ở Việt Nam Quốc tế TT NC&GL Văn hóa Giáo dục Quốc tế Tháng 5/2007
9 Trường thực hành với đào tạo nghiệp vụ của các trường Sư phạm Toàn quốc TT. Phát triển Nghiệp vụ SP Tháng 3/2007
10 Chương trình, Sách giáo khoa và vấn đề kiểm tra đánh giá ở lớp 10 phân ban sau 1 năm thực hiện Toàn quốc TTNC GD Phổ thông& TT Đánh giá và Kiểm định CLGD Tháng 9/2007
11 Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa đối với học sinh THPT Toàn quốc TT. Phát triển Nghiệp vụ SP Tháng 4/2007
12 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các trường Sư phạm Việt Nam Toàn quốc TT Đánh giá & Kiểm định CLGD Tháng 6/2007
13 Đào tạo liên thông trong các trường đại học Toàn quốc TTNC Giáo dục đại học Tháng 10/2008
14 Đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Toàn quốc TT. Công nghệ Dạy học Tháng 11/2008
15 Đổi mới quản lý đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Quốc tế TT NC&GL Văn hóa Giáo dục Quốc tế Tháng 3/2008
16 Tổ chức thực tập sư phạm của các trường sư phạm Toàn quốc TT. Phát triển Nghiệp vụ SP Tháng 4/2008
17 Đánh giá lớp học ở các trường đại học Toàn quốc TT Đánh giá & Kiểm định CLGD Tháng 5/2008
18 Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ Toàn quốc Viện NCGD, Trường ĐHSP Tp.HCM kết hợp với VUN Tháng 4/2009
19 Vấn đề tự chủ—tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học và cao đẳng Việt Nam Toàn quốc Viện NCGD, Trường ĐHSP Tp.HCM kết hợp với VUN Tháng 10/2009
20 Đánh giá—xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam Toàn quốc Viện NCGD, Trường ĐHSP Tp.HCM kết hợp với VUN Tháng 4/2010
21 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam Toàn quốc Viện NCGD, Trường ĐHSP Tp.HCM kết hợp với VUN Tháng 10/2010
22 Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại tại các trường đại học Việt Nam. Toàn quốc TTNC Giáo dục đại học Tháng 11/2010
23 Sử dụng chuẩn so sánh trong đánh giá—Xu thế trong giáo dục hiện nay Toàn quốc TT Đánh giá và Kiểm định CLGD Tháng 02/2011
24 Đổi mới giáo dục đại học—Kinh nghiệ của Hoa Kỳ Toàn quốc TT Đánh giá và Kiểm định CLGD & TTNC và Hợp tác GD Quốc tế Tháng 11/2011
25 Khai thác thiết bị dạy học hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông. Toàn quốc TTNC Đào tạo & Bồi dưỡng GV Tháng 11/2011
26 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ Toàn quốc TTNC Giáo dục đại học Tháng 12/2011
27 Giáo dục đạo đức trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Toàn quốc TTNC Giáo dục đại học Tháng 11/2012
28 Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài đến lối sống của học sinh phổ thông hiện nay Toàn quốc TTNC & Hợp tác GD  Quốc tế Tháng 12/2013
29 Xây dựng mô hình học tập ngoài trời ở bậc học phổ thông tại Việt Nam Toàn quốc TTNC Giáo dục Phổ thông Tháng 10/2013
30 Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo hệ vừa làm vừa học  tại các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam Toàn quốc TTNC Giáo dục  Đại học Tháng 11/2013
31 Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Toàn quốc TT NC Đào tạo và Bồi dưỡng GV Tháng 6/2013
32 Hợp tác và cạnh tranh giữa các trường đại học Việt Nam trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu Toàn quốc TTTĐG&KĐ CLGD và TTNC & Hợp tác GD  Quốc tế Tháng 9/2013
33 Dạy học tích hợp-Dạy học phân hóa ở trường trung học—Giải pháp đáp ứng yêu cầu chương trình và Sách giáo khoa sau 2015 Toàn quốc TT NC Đào tạo và Bồi dưỡng GV Tháng 12/2014
34 Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường ở trường phổ thông Toàn quốc TTNC Giáo dục Phổ thông Tháng 12/2014
35 Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Toàn quốc TTNC Giáo dục đại học Tháng 12/2014
36 Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học TP.HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” Toàn quốc   Tháng 12/2015
37 Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho học sinh THPT TP.HCM Toàn quốc   Tháng 12/2015
38 Vận dụng đối sánh trong giáo dục đối với các trường THPT Toàn quốc TT. Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông Tháng 6/2016
39 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Toàn quốc   Tháng 6/2016
40 Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học Toàn quốc   Tháng 6/2016