Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các huyện đảo khu vực Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo - Trịnh Văn Anh

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các huyện đảo khu vực Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo
 • Mã số:
 • Chủ nhiệm: Trịnh Văn Anh
 • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
 • Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/2016– 12/2016)

2. Mục tiêu:

 • Đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục các huyện đảo khu vực Nam Bộ
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các huyện đảo khu vực Nam Bộ

3. Tính mới và sáng tạo

Đánh giá được thành tựu, khó khăn của ngành giáo dục các huyện đảo về đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng học sinh… từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện các huyện đảo Nam Bộ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng và khả năng đáp trước yêu cầu đổi mới giáo dục về các mặt như, đội ngũ CBGV, HS, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế chính sách, công tác xã hội hóa giáo dục huyện đảo; đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn, những mong muốn của thầy cô đang công tác tại huyện đảo.
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục huyện đảo khu vực Nam Bộ

5. Sản phẩm

 • 01 báo cáo khoa học.
 • 01 bài báo khoa học.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dục

 • Hiệu quả: Tài liệu tham khảo cho các huyện đảo trong toàn quốc.
 • Phương thức chuyển giao: Chuyển sản phẩm nghiên cứu thông qua báo cáo khoa học hoàn chỉnh sau khi nghiệm thu; viết báo cáo khoa học công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí.
 • Khả năng áp dụng: các huyện đảo Nam Bộ.