Xây dựng công cụ và khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đảm bảo chất lượng - ThS. Nguyễn Thị Phú

Thông tin chung:

 • Tên đề tài: Xây dựng công cụ và khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đảm bảo chất lượng.
 • Mã số: 2018.19.71NV.
 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Phú
 • Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
 • Thời gian thực hiện: 06 tháng (11/2018 – 4/2019)

Mục tiêu:

 • Xây dựng bộ công cụ khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo định hướng đảm bảo chất lượng;
 • Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên ĐHSP TP.HCM năm học 2018-2019 theo bộ công cụ khảo sát mới được xây dựng.

Nội dung chính:

 • Nghiên cứu lý luận về các công cụ đánh giá hoạt động giảng dạy của GV theo định hướng đảm bảo chất lượng; kinh nghiệm đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các nước và thực tiễn ở các trường đại học Việt Nam.
 • Đánh giá thực trạng khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên ĐHSP Tp.HCM.
 • Xây dựng bộ công cụ khảo sát mới và đánh giá độ tin cậy và giá trị của bộ công cụ.
 • Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên ĐHSP TP.HCM theo bộ công cụ mới xây dựng
 • Các kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả khảo sát sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của GV ĐHSP TP.HCM.

Kết quả nghiên cứu đạt được:

 • Xây dựng được bộ công cụ khảo sát sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên ĐHSP TP.HCM;
 • Báo cáo đánh giá hoạt động giảng dạy của GV ĐHSP thông qua kết quả khảo sát sinh viên bằng bộ công cụ mới.

Sản phẩm:

 • Bộ công cụ khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV ĐHSP TP.HCM.
 • 01 báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của GV ĐHSP TP.HCM năm học 2018-2019.