Xây dựng một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Trung học Thực hành – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM - ThS. Lê Thị Lan Anh

Thông tin chung:

 • Tên đề tài: “Xây dựng một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Trung học Thực hành – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM”
 • Mã số: CS.2016.19.03 
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Văn Anh;  Tel: 0909688082
 • Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Cơ quan  và cá nhân phối hợp thực hiện:
  • Cơ quan : Trường ĐHSP TP. HCM
  • Cá nhân: Lê Thị Lan Anh; ThS. Phạm Thị Xuân Hương, ThS. Đỗ Thị Phương Anh; Trịnh Văn Tuấn
 • Thời gian thực hiện: 12/2016 – 12/ 2017

Mục tiêu:

 • Tìm hiểu thực trạng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
 • Đề xuất xây dựng một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Nội dung chính:

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài
 • Khảo sát thực trạng tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • Đề xuất giải pháp và kiến nghị.

Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế-xã hội):

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Xây dựng một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Trung học Thực hành – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 • 01 bài báo khoa học đăng trên sách có giấp phép xuất bản.