Thực trạng tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2018 - ThS. Phạm Thị Xuân Hương

Tên đề tài: Thực trạng tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2018

Mã số: CS.2018.19.74NV

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Xuân Hương

Thành viên:          ThS. Nguyễn Ngọc Tài

                           ThS. Nguyễn Thị Thu Ba

                           ThS. Lê Thị Thu Liễu

                           CN. Phạm Thị Hương

Tel: 0902.855.018                                    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:

 • Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
 • Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Thời gian thực hiện: từ tháng 09/2018 – 03/2019.

 1. Mục tiêu:
 • Tính tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn cho sinh viên sư phạm hai khóa K39 và K40.
 • Khảo sát nguyên nhân tốt nghiệp trễ hạ
 1. Nội dung chính:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỈ LỆ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỈ LỆ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM NĂM 2017 VÀ 2018

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÍNH TỈ LỆ TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 1. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế-xã hội):

* T l tốt nghiệp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Sư phạm TP.HCM khóa K39 và K40.

So với năm 2017, tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn năm 2018 của toàn trường có giảm nhưng không đáng kể (2,7%). So sánh tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn theo từng ngành ở hai năm 2017 và 2018 cho thấy, những ngành như Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng – An Ninh, là các ngành có tỉ lệ tốt nghiệp tăng ở Khóa K40 so với Khóa K39. Các ngành còn lại có xu hướng giảm về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn trong giai đoạn từ 2017 đến 2018 bao gồm: Sư phạm Tiếng Pháp, Quản lý Giáo dục, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất. Đặc biệt đáng chú ý là ở ngành Quản lý Giáo dục vốn được xem là ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao nhất trong tất cả các ngành của Trường Khóa K39 (91,5%) nhưng đến Khóa K40 thì kết quả này đã bị sụt giảm rất nhiều so với các ngành khác (75%).

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp trễ hạn 1 năm trung bình chung của toàn trường của Khóa K39 là 6,5%. Tỉ lệ này chưa được xác định đối với Khóa K40 vì những sinh viên này vẫn còn đang học.

Tỉ lệ sinh viên ngưng học cho sinh viên sư phạm cho đến năm 2018 của khóa K39 là 9,3% và K40 là 11,9%. Một số ngành có độ chênh lệch tăng giữa tỉ lệ này của hai khóa: Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Một số ngành có độ chênh lệch giảm là: Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tin học và Giáo dục Chính trị.

Nhóm nghiên cứu đưa ra 6 thang đo liên quan đến nguyên nhân tốt nghiệp trễ hạn của sinh viên bao gồm: trải nghiệm của sinh viên; sự lựa chọn chuyên ngành; môi trường xã hội; yêu cầu của CTĐT; yếu tố liên quan đến tài chính và các yếu tố liên quan đến trường. Kết quả cho thấy, sinh viên tốt nghiệp trễ hạn tại Trường do hai nhóm nhân tố: nhóm liên quan đến trường và nhóm các yếu tố cá nhân của sinh viên.

* Kiến nghị của đề tài:

- Trường cần có một trường dữ liệu “duy nhất” gắn với một sinh viên cụ thể để có thể tính được các tỉ lệ này một cách chính xác. Nhóm nghiên cứu đề nghị đó là mã số sinh viên.

- Trường cần xây dựng chính sách chất lượng liên quan đến tỉ lệ tốt nghiệp, bao gồm:

 • Quy định rõ công thức tính các tỉ lệ
 • Đơn vị chịu trách nhiệm và các đơn vị phối hợp.
 • Quy trình cập nhật dữ liệu.
 • Thời gian báo cáo dữ liệu.
 • Cách thức xử lý dữ liệu.
 • Giải trình của các đơn vị có liên quan đến dữ liệu…

Và các quy định khác có liên quan.