Đánh giá chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm HCM theo chuẩn chất lượng AUN (Asean University Network) - Huỳnh Xuân Nhựt

Tên đề tài: Đánh giá chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm HCM theo chuẩn chất lượng AUN (Asean University Network)

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Xuân Nhựt                                  Điện thoại: 0903 1000 59

Năm thực hiện : 2016

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài : Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các khoa thuộc Trường ĐHSP TP. HCM.

Thời gian thực hiện: 09/2016 đến 09/2017

  1. Mục tiêu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sẽ (1) xác định được chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo chuẩn AUN và (2) tìm ra được giải pháp giúp SV học tập đạt chất lượng so với chuẩn.

  1. Nội dung chính:
  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về: học tập, chất lượng, chất lượng học tập theo chuẩn AUN, lý luận về đánh giá chất lượng học tập theo chuẩn AUN;
  • Khảo sát thực trạng chất lượng học tập của sinh viên thông qua ý kiến khảo sát của sinh viên, giảng viên và Ban chủ nhiệm Khoa;
  • Đề xuất các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
  1. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế-xã hội):

Đề tài đã đánh giá thực trạng chất lượng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. HCM và tìm hiểu chất lượng học tập của sinh viên nói chung, so sánh chất lượng giữa hai nhóm SV gồm nhóm SV năm 1 & 2 và nhóm SV năm 3 & 4. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt đáng kể trong chất lượng học tập giữa hai nhóm SV này trong các nội dung tìm hiểu về chất lượng học tập. Điểm phát hiện quan trọng là không thấy rõ sự cải tiến chất lượng học tập của SV trong quá trình học tập và rèn luyện ở trường.

Từ đó, nhóm đề tài đã đề xuất các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm đề tài: 01 báo cáo tổng kết và bài báo đăng tạp chí khoa học có giấy phép xuất bản