Đề xuất ứng dụng mô hình CDIO để phát triển chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Tp.HCM theo định hướng đảm bảo chất lượng - ThS. Lê Thị Thu Liễu

Tên đề tài: Đề xuất ứng dụng mô hình CDIO để phát triển chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đảm bảo chất lượng.

Mã số:

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thu Liễu                                            Tel: 0977 962 984

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:

 • Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
 • Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
 • Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
 • Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Thời gian thực hiện: từ tháng 09/2018 – 03/2019.

 1. Mục tiêu: Đề xuất ứng dụng mô hình CDIO để phát triển chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm TP.HCM theo định hướng đảm bảo chất lượng.
 2. Nội dung chính:
 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển chương trình đào tạo đại học, phát triển chương trình đào tạo theo mô hình CDIO và theo định hướng đảm bảo chất lượng;
 • Nghiên cứu hồ sơ 3 chương trình đào tạo của 3 ngành ngoài sư phạm của các khoa: Công nghệ Thông tin, Vật lý và Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Tp. HCM;
 • Thực hiện phỏng vấn nhóm tập trung – tọa đàm; khảo sát bằng bảng hỏi đối với các cán bộ quản lí, giảng viên ở 3 khoa; thực hiện phỏng vấn sâu đối với các cán bộ quản lí, giảng viên và cựu sinh viên của 3 khoa để tìm hiểu và đánh giá về thực trạng chương trình đào tạo hiện có của các khoa và khả năng ứng dụng mô hình CDIO để phát triển CTĐT tại các khoa theo định hướng đảm bảo chất lượng;
 • Đề xuất một số giải pháp cho 3 khoa để ứng dụng mô hình CDIO để phát triển các CTĐT ngoài sư phạm ở các khoa theo định hướng đảm bảo chất lượng dựa trên các căn cứ pháp lý, lí luận và thực tiễn.
 1. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế-xã hội):
 • Báo cáo thực trạng và đề xuất ứng dụng mô hình CDIO đối với việc phát triển các CTĐT tại trường Đại học Sư phạm Tp. HCM.