Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học xã hội cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ - ThS.Nguyễn Thị Phú

 1. Thông tin chung:
 • Tên đề tài: Giải pháp giảng dạy tích hợp môn khoa học xã hội cho học sinh các trường THCS vùng Đông Nam Bộ.
  • Mã số: 2017.NVTX.04
  • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phú
  • Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
  • Thời gian thực hiện: 12 tháng
 1. Mục tiêu:
 • Nghiên cứu thực tế tổ chức dạy học môn Lịch sử và Địa lý, những thuận lợi và khó khăn của giáo viên THCS dạy các môn KHXH khi chuyển từ dạy học môn Lịch sử, Địa lý riêng lẻ sang dạy học tích học môn KHXH;
 • Đề xuất hệ thống giải pháp tổ chức dạy học môn KHXH hiệu quả ở bậc THCS..
 1. Tính mới và sáng tạo:
 • Đề tài thể hiện sự đón đầu với xu hướng dạy học mới, nghiên cứu được thực tế dạy học của GV các môn Lịch sử và Địa lý hiện nay ở các trường THCS và bước đầu làm quen với việc tổ chức dạy học tích hợp môn KHXH theo chương trình phổ thông mới sau 2015.
 • Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của giáo viên về dạy học môn Lịch sử và Địa lý cũng như việc tổ chức DHTH hai môn này ở các trường hiện nay.
 • Đề xuất giải pháp dạy học môn KHXH đạt hiệu quả ở bậc THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình phổ thông sau 2015.
 1. Kết quả nghiên cứu:
 • Đánh giá được thực tế dạy học Lịch sử và Địa lý ở các trường THCS và việc tổ chức DHTH Lịch sử và Địa lý, những thuận lợi và hạn chế của đội ngũ giáo viên THCS các môn KHXHkhi tổ chức dạy học tích hợp 2 môn học Lịch sử và Địa lý;
 • Đề xuất giải pháp tổ chức dạy học môn KHXH đạt hiệu quả ở bậc THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình phổ thông sau 2015.
 1. Sản phẩm:
 • Báo cáo tổng kết đề tài/nhiệm vụ.
 • 01 bài báo khoa học duyệt đăng trên Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM.
 1. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:
 • Phương thức chuyển giao

Chuyển giao sản phẩm nghiên cứu, cung cấp các giải pháp tổ chức triển khai dạy học môn tích hợp KHXH cho học sinh THCS; Công bố kết quả nghiên cứu qua bài báo đăng trên Tạp chí khoa học.

 • Địa chỉ ứng dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS vùng Đông Nam Bộ.
 • Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Hiệu quả khoa học: Trên cơ sở nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới, nghiên cứu thực trạng dạy học tích hợp môn Khoa học xã hội ở các trường THCS, nhóm tác giả đã đề xuất được hệ thống giải pháp dạy học tích hợp môn Lịch sử - Địa lý để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường đào tạo giáo viên, các Trường phổ thông, cán bộ quản lý và giáo viên tham khảo kinh nghiệm.

+ Hiệu quả kinh tế: Đề xuất hướng bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học tích hợp môn Khoa học xã hội cho học sinh THCS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

+ Hiệu quả xã hội: Giải pháp giảng dạy tích hợp môn Khoa học xã hội cho học sinh THCS góp phần giúp các trường đánh giá tổng quan việc dạy học tích hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giúp nâng cao chất lượng dạy học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.