Ban chuyên môn rà soát Chương trình đào tạo

Thực hiện cải tiến Chương trình đào tạo định kỳ 2 năm 1 lần, trong tháng 02/2020, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh đã tiến hành tập huấn cho các khoa về việc rà soát, đánh giá, cải tiến Chương trình đào tạo.

 

Tiếp tục triển khai rà soát, cải tiến Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, TS.Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Giáo dục, đã có cuộc họp với thành viên của Ban chuyên môn vào ngày 20/03/2020. Trong buổi làm việc, Chương trình đào tạo của các khoa đã được chỉnh sửa và hoàn thiện khung chương trình sư phạm, định nghĩa rõ được yêu cầu của các học phần chung, học phần chuyên môn và học phần nghề nghiệp. Trong quá trình thảo luận, các thành viên tham dự cũng nhấn mạnh đến tính linh hoạt của khung Chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được khả năng và tính chất đặc thù của các khoa khác nhau của Trường.

 

Trong thời gian tới, Ban chuyên môn sẽ hỗ trợ các khoa tiến hành rà soát và cải tiến đề cương chi tiết học phần, đáp ứng khung chương trình đào tạo đã được cải tiến.