Kỷ yếu Hội thảo Khoa học HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG