Kỷ yếu hội thảo: TRƯỜNG THỰC HÀNH VỚI CÁC VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CỦA CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM