Kỷ yếu Hội thảo ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ