Kỷ yếu Hội thảo GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO VIỆC ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VIỆT NAM