Kỷ yếu Hội thảo VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC VIỆT NAM