Kỷ yếu Hội thảo TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, NẮM BẮT TƯƠNG LAI