Kỷ yếu Hội thảo VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM