Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề: "Phức chất và năng lượng trong dạy học môn Hóa học 2018"