TẦM NHÌN & SỨ MẠNG


Tầm nhìn
Đến năm 2030, Viện Nghiên cứu Giáo dục là trung tâm nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ giáo dục hàng đầu ở Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và khu vực.

Sứ mạng
Viện Nghiên cứu Giáo dục là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục ở tất cả các bậc học. Viện là đơn vị chuyên nghiệp trong tư vấn và cung cấp các sản phẩm nghiên cứu, các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn có chất lượng cao.
Định hướng phát triển
Tập trung vào khoa học giáo dục ứng dụng
• Đẩy mạnh các hợp tác với bên ngoài trường và thị trường lao động
• Tăng cường các dịch vụ đối với người học và các đối tượng có liên quan: CBQL, GV các cấp học