CHI BỘ  

  STT Họ Tên Chức vụ
1 Dương Bá Vũ Thành viên
2 Phạm Thị Lan Phương Thành viên
     

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT Họ Tên Chức vụ
1  Phạm Thị Xuân Hương Chủ tịch công đoàn
2 Võ Ngọc Đức  Phó Chủ tịch công đoàn
3 Nguyễn Hoàng Thiện  Ủy viên