CHI BỘ  

  STT Họ Tên Chức vụ
1 Hồ Sĩ Anh Thành viên
2 Phạm Thị Lan Phương Thành viên
3 Phạm Văn Danh Thành viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT Họ Tên Chức vụ
1  Huỳnh Xuân Nhựt Chủ tịch công đoàn
2 Nguyễn Thị Thu Ba  Phó Chủ tịch công đoàn
3 Võ Ngọc Đức  Ủy viên