STT Họ Tên Đơn Vị Chức vụ
1 TS. Nguyễn Kim Dung Phó Viện trưởng phụ trách Viện  Chủ tịch hội đồng
2 ThS. Huỳnh Xuân Nhựt Phó Viện trưởng  Phó Chủ tịch
3 TS. Phạm Thị Lan Phượng

Giám đốc Trung tâm NC và PTGD

Ủy viên thư ký

ThS. Lê Thị Thu Liễu Nghiên cứu viên TT ĐG-KĐ CLGĐ và HTQT Ủy viên
ThS. Nguyễn Ngọc Tài  Giám đốc Trung tâm BD và CG CNGD Ủy viên
TS. Phạm Thị Hương Giám đốc Trung tâm TT ĐG-KĐ CLGĐ và HTQT Ủy viên
Ths. Hồ Sĩ Anh

Nghiên cứu viên TT NC và PTGD

Ủy viên