BỘ PHẬN VĂN PHÒNG-TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

  • Tổng hợp giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Viện với các nhiệm vụ: trợ lý tổ chức, thư kí văn phòng, hành chính, quản trị, kế toán, thủ quỹ, cơ sở vật chất;
  • Hỗ trợ và phối hợp với các trung tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiên cứu, đánh giá và dịch vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu;

NHIỆM VỤ

  • Thực hiện công tác giúp việc cho Viện trưởng trong quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng, hành chính, chế độ-chính sách, bảo quản số lượng và duy trì chất lượng cơ sở vật chất, kế toán và thủ quỹ;
  • Tham gia, hỗ trợ và phối hợp với các trung tâm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá và cung cấp các dịch vụ chuyển giao kết quả nghiên cứu giáo dục.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng Bộ phận VP-TH

ThS. Nguyễn Thị Phú

CÁN BỘ VĂN PHÒNG

Võ Ngọc Đức

Dương Thị Ánh Vi