TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

 • Chủ trì chuyên môn một số chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với định hướng nghiên cứu và chức năng của Viện;
 • Nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu với các tổ chức giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài trường nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu;
 •  Liên kết đào tạo quốc tế và chuyển giao các thành quả nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và chuyển nhượng các sản phẩm giáo dục quốc tế ở Việt Nam cho các đối tượng cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho mục đích chuyển giao kết quả nghiên cứu.

NHIỆM VỤ

 • Chủ trì chuyên môn, đề xuất và triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả các hướng đi, các thử nghiệm mới trong đào tạo và bồi dưỡng;
 •  Chủ trì chuyên môn một số chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với định hướng nghiên cứu và chức năng của Viện;
 •  Liên kết với các khoa, đơn vị trong trường và các cơ sở nghiên cứu – đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện các dịch vụ chuyển giao sản phẩm giáo dục;
 • Liên kết đào tạo quốc tế và tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học giáo dục và sư phạm, tổ chức bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp, bậc học với nhiều chương trình và hình thức đào tạo khác nhau. Tổ chức các mô hình thực nghiệm, thực hành sư phạm và thử nghiệm, triển khai áp dụng các hình thức giáo dục tiên tiến, đa dạng đáp ứng nhu cầu xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam;
 • Chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; tư vấn về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

  Thời gian qua, Trung tâm đã đẩy mạnh tổ chức các khóa bồi dưỡng nội dung và phương pháp giảng dạy cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các đối tác doanh nghiệp... Các khóa bồi dưỡng của Trung tâm ngày càng được đánh giá cao và đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của Tp. Hồ Chí Minh và các địa phương. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp tốt với các Trung tâm khác, tổ chức thành công nhiều khóa bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán ở các tỉnh: An Giang, Gia Lai, Ninh Thuận,…

  Các chuyên đề bồi dưỡng xoay quanh các nội dung:

  1) Phát triển chương trình môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

   2)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo các môn học ở trường phổ thông;
  3) Ứng dụng của khoa học não bộ trong dạy học phát triển năng lực học sinh;

  4) Xây dựng và ứng dụng bảng kiểm trong đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực;

  5) Phương pháp thiết lập và thực hiện kĩ luật tích cực trong lớp học;

  6) Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

  Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát triển các lớp bồi dưỡng; tham gia đấu thầu các hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của các địa phương.

 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  - Nghiên cứu và tổ chức hội thảo các vấn đề về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nói chung cũng như các vấn đề phục vụ trực tiếp theo yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo giáo viên của Trường ĐHSP TP.HCM nói riêng;

  - Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp học tập của HSSV, phương pháp nghiên cứu khoa học cho HSSV;

  - Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả triển khai giáo dục điện tử, công nghệ dạy học ở các trường Đại học, Cao đẳng và các trường Phổ thông;

  - Phối hợp với các Trung tâm thuộc Viện xây dựng chương trình, nội dung và mở các khóa bồi dưỡng về các vấn đề giáo dục đã được nghiên cứu để chuyển giao cho các cơ sở giáo dục.

 • HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DỊCH VỤ

  Tổ chức các hợp đồng tư vấn với các đơn vị các vấn đề về:

  - Tư vấn hướng nghiệp

  - Tư vấn tâm lý