TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

 •  Nghiên cứu những vấn đề về đánh giá, kiểm định chất lượng và giáo dục quốc tế;
 • Tư vấn cho Ban giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị đào tạo, nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá trường và chương trình đào tạo;
 • Hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ về giáo dục, đặc biệt là các dịch vụ tư vấn về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, cho các trường đại học, cao đẳng, các sở giáo dục - đào tạo, các trường phổ thông ở phía Nam, các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác, các đơn vị trong Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ

 •  Nghiên cứu những vấn đề về đánh giá, kiểm định chất lượng và giáo dục quốc tế;
 • Tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của  Nhà nước và địa phương khi có yêu cầu;
 • Hỗ trợ Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng và các đơn vị đào tạo trong Trường ĐHSP TP. HCM tiến hành tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;
 •  Thực hiện hoạt động tư vấn đảm bảo chất lượng cho Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng và các đơn vị đào tạo trong trường ĐHSP TP. HCM;
 • Thực hiện các khảo sát và đánh giá các hoạt động NCKH, đào tạo và dịch vụ của Trường ĐHSP TP. HCM;
 • Tư vấn và đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình, chất lượng giáo dục cho các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường sư phạm và các khoa có đào tạo giáo viên;
 • Tiến hành các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa để nắm bắt kịp thời tình hình phát triển giáo dục trên thế giới, tổ chức các lớp bồi dưỡng, seminar, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục nước ngoài, tham dự các hội nghị khoa học quốc tế, giới thiệu những đặc sắc của văn hóa và giáo dục Việt Nam với người nước ngoài trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, cải tiến chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và những vấn đề chuyên môn khác về khoa học giáo dục với các tổ chức, trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu ở trong và ngoài nước để thu thập thông tin, liên kết nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo và trao đổi cán bộ khoa học cũng như phát hành và phổ biến các ấn bản về khoa học giáo dục trong và ngoài nước;


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Giám đốc Trung tâm

TS. Phạm Thị Hương

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

ThS. Nguyễn Thị Phú Quý

ThS. Phạm Thị Xuân Hương

ThS. Nguyễn Hoàng Thiện

CỘNG TÁC VIÊN

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư

PGS.TS. Tống Xuân Tám

TS. Nguyễn Đức Danh

TS. Dư Thống Nhất

TS. Nguyễn Lâm Duy

ThS. Huỳnh Xuân Nhựt

ThS. Lê Thị Thu Liễu


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

  Thời gian qua, Trung tâm đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nghiên cứu về đánh giá, kiểm định chất lượng các trường Đại học, Cao đẳng và Phổ thông như nghiên cứu đánh giá chương trình đào tạo, nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho các khoa, nghiên cứu các mô hình kiểm định chất lượng, nghiên cứu các mô hình chương trình đào tạo và khả năng ứng dụng ở các trường đại học Việt Nam, nghiên cứu công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường…

 • HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

  Trung tâm tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn, báo cáo chuyên đề về Tự đánh giá, Đánh giá kết quả học tập của người học, Phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các đối tác doanh nghiệp, giáo viên phổ thông; thực hiện các hợp đồng tư vấn Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, Chương trình đào tạo cho các trường Đại học, Cao đẳng...

 • HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, DỊCH VỤ

  Thế mạnh của Trung tâm là Tư vấn Tự đánh giá, đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo. Trung tâm đã thực hiện các hợp đồng Tư vấn Tự đánh giá cho các đơn vị như Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Huflit…

  Các chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng và tư vấn của Trung tâm được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục. Hiện nay, Trung tâm vẫn đang đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho các trường Đại học, Cao đẳng, các trường phổ thông về Tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.