TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

 •  Nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu với các tổ chức giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài trường, quốc tế nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu và học thuật về khoa học giáo dục, sư phạm và các lĩnh vực có liên quan;
 • Tham mưu và giúp Viện trưởng trong quản lý nghiên cứu khoa học;
 •  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo sau đại học, tư vấn và cung cấp dịch vụ giáo dục, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
 • Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài trường, trong nước và quốc tế.

NHIỆM VỤ

 •   Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục và đào tạo, đặc biệt là thực trạng giáo dục ở Việt Nam và các tỉnh, thành phố phía Nam, góp phần vào việc xây dựng chính sách giáo dục của Nhà nước và kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo, nguồn nhân lực cho các địa phương;
 •  Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục đại học, đặc biệt là hệ thống các trường sư phạm, công tác đào tạo giáo viên, chương trình, phương pháp dạy và học ở đại học, chú ý đi sâu vào những vấn đề mũi nhọn, những khuynh hướng mới trong giáo dục;
 •  Nghiên cứu những vấn đề của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở các cấp, hỗ trợ và tư vấn cho các cơ sở giáo dục ở địa phương trong việc cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá và các hoạt động giáo dục khác;
 •  Phối hợp với các trung tâm và bộ phận trong Viện thực hiện các nhiệm vụ đào tạo sau đại học, tư vấn và cung cấp dịch vụ giáo dục, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
 • Liên kết với các khoa, đơn vị trong trường và các cơ sở nghiên cứu – đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện các dự án, đề tài khoa học; tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của Nhà nước và địa phương khi có yêu cầu;
 • Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, cải tiến chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và những vấn đề chuyên môn khác về khoa học giáo dục với các tổ chức, trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu ở trong và ngoài nước;
 •  Tổ chức các hội nghị, hội thảo và trao đổi cán bộ khoa học cũng như phát hành và phổ biến các ấn phẩm về khoa học giáo dục trong và ngoài nước.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Giám đốc Trung tâm

TS. Phạm Thị Lan Phượng

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

ThS. Phạm Van Danh

ThS. Võ Thành TâmCÁC HOẠT ĐỘNG


 • HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

  Trung tâm tập trung nghiên cứu về chương trình, sách giáo khoa, chính sách giáo dục, các phương pháp giảng dạy… từ bậc học mầm non đến sau đại học.

 • HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

  Trung tâm thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng xoay quanh các nội dung:

  ­  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở nhà trường từ Mầm non đến Đại học.

  ­  Cải tiến các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh phổ thông.

  ­  Phương pháp dạy học tích hợp theo chương trình GDPT mới.

  ­   Phát triển tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học về “năng lực dạy học tích hợp STREAM” 

  Ngoài ra hiện nay Trung tâm có thể mở các lớp bồi dưỡng các chuyên đề từ kết quả NCKH của Trung tâm như : Kỹ năng sống, Kỹ năng mềm; quản lí cảm xúc nuôi dạy trẻ, bạo hành trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em...